Všeobecné podmienky účasti na športových aktivitách organizovaných Imperia Fitness

so sídlom Gen. M.R. Štefánika 422/84, Trenčín 911 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38321/R (ďalej len „Poskytovatel“), organizuje športové aktivity a tábory v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke www.imperiafitness.sk.

Čl. I.
Výklad pojmov

„Objednávateľ“ znamená osobu, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca.
„Poskytovateľ“ znamená Imperia Fitness s.r.o. so sídlom Gen. M.R. Štefánika 422/84, Trenčín 911 01, IČO: 52365824.
„Dieťa“ znamená osobu uvedenú ako dieťa v Prihláške.
„Športová aktivita“ znamená: denný/pobytový detský tábor.
„Cena za športovú aktivitu“ znamená sumu uvedenú ako cena v Prihláške.

Čl. II.
Prihlásenie na športovú aktivitu

Na vybranú športovú aktivitu je možné sa prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke www.imperiafitness.sk a zaplatením uvedeného poplatku za športovú aktivitu.

Čl. III.
Cena a spôsob platby

Cenu za športovú aktivitu spolu so spôsobom úhrady obdrží Objednávateľ v spätnom e-maile po potvrdení prihlášky zo strany Poskytovateľa.

Čl. IV.
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program športovej aktivity ako aj miesto konania športovej aktivity, a to z nasledovných dôvodov:
a) nevhodné počasie (pri aktivitách konaných v exteriéri)
b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera poskytovateľa.
V prípade, že nastane situácia predpokladaná v ods. 1 tohto článku, Poskytovateľ vykoná zmenu programu a/alebo miesta konania športovej aktivity tak, aby čo najviac zodpovedala programu a miestu, ktorý si Objednávateľ vybral. Zmenu programu a/alebo miesta konania športovej aktivity Poskytovateľ Objednávateľovi oznámi vhodným spôsobom a v primeranej lehote. Zmluvné strany sa pre odstránenie pochybností dohodli, že zmena programu a/alebo miesta konania športovej aktivity nie je dôvodom na zmenu Ceny a ani na zrušenie účasti dieťaťa na športovej aktivite.
2. Poskytovateľ má právo zrušiť športovú aktivitu v nasledovných prípadoch:
a) nedostatočná obsadenosť športovej aktivity
b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),
c) výskyt nebezpečných nákaz, ochorenia.
3. V prípade zrušenia športovej aktivity je Poskytovateľ povinný vrátiť Cenu v plnej výške, a to do 10 dní odo dňa oznámenia o zrušení danej športovej aktivity.

Čl. V.
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť Dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase.
2. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný Dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom vybranej športovej aktivity.
3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať Poskytovateľa najmä o:
a) alergiách, ktorými Dieťa trpí,
b) ochoreniach, ktorými Dieťa trpí,
c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas športovej aktivity u Dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť Dieťaťa na vybranej športovej aktivite obmedziť.
4. V prípade, že Objednávateľ písomne informuje Poskytovateľa podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky oprávnenej osobe Poskytovateľa vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak Dieťa také lieky užíva a poučiť zodpovednú osobu o dávkovaní liekov.

Čl. VI.
Odstúpenie od všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách, zmluvné pokuty

1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách, a to aj bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Spoločnosti.
2. V prípade odstúpenia je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:
a) v prípade odstúpenia do 30 dní pred nástupom na vybranú športovú aktivitu – 0 % z ceny za športovú aktivitu. (Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 100% úhrady)
b) v prípade odstúpenia od 3 do 29 dní pred nástupom na vybranú športovú aktivitu – 50 % z ceny za vybranú športovú aktivitu (Poskytovateľ v tomto prípade Objednávateľovi vráti 50 % z úhrady).
c) V prípade odstúpenia menej ako 3 dni pred nástupom vybranú športovú aktivitu alebo ak dieťa nenastúpilo na športovú aktivitu vôbec je povinný Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z Ceny vybranej športovej aktivity.
3. Poskytovateľ môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na vybranej športovej aktivite v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza, Objednávateľ je však povinný uhradiť rozdiel v Cene, ak je Cena za náhradnú športovú aktivitu vyššia ako Cena za pôvodne vybranú športovú aktivitu.
4. Poskytovateľ má právo vyradiť dieťa zo športovej aktivity a to v prípade, ak Dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či stanovený poriadok danej športovej aktivity. V takom prípade Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny, ani jej pomernej časti.

Čl. VII.
Vyhlásenia Objednávateľa

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré prihlásil na vybranú športovú aktivitu:
a) má základné sociálne návyky,
b) je schopné zaradiť sa do kolektívu,
c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh danej športovej aktivity.
3. Objednávateľ poučí Dieťa pred nástupom na vybranú športovú aktivitu, že: 
– si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov športovej aktivity a zbytočne ho neohrozovať,
– má dodržiavať pokyny inštruktorov,
– nesmie ničiť a poškodzovať priestory športoviska, pomôcky a prírodu, v ktorej sa bude nachádzať,
– je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o úraze svojom, alebo úraze ktoréhokoľvek iného účastníka, ak sa o tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,
– je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, a podobne.).
4. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že vzhľadom na športový charakter vybranej športovej aktivity môže dôjsť k úrazu dieťaťa, prípadne inému náhodnému a neúmyselnému poškodeniu zdravia, a to aj pri zachovaní maximálneho odborného dohľadu inštruktorov a zodpovedných osôb. Objednávateľ sa zaväzuje, že si v prípade dodržania všetkých povinností týkajúcich sa odborného dozoru zo strany Poskytovateľa nebude uplatňovať prípadné nároky zo zodpovednosti za škodu, najmä nároky z náhrad za bolestné, prípadne sťaženia spoločenského uplatnenia a iné.

Čl. VIII.
Vyhlásenia Poskytovateľa

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že všetci jeho inštruktori a zodpovedné osoby, ktoré na vybranej športovej aktivite prichádzajú do styku s deťmi boli riadne poučení a zaškolení na predchádzanie nepredvídaných udalostí a sú schopní poskytnúť prvú pomoc.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie k dodržaniu programu a miesta konania vybranej športovej aktivity.

Čl. IX.
Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ svojim potvrdením týchto všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách organizovaných Imperia Fitness s.r.o. výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov Dieťaťa, ktoré Poskytovateľ spracúva v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, a to v rozsahu predpokladanom Prihláškou. Objednávateľ berie na vedomie, že účelom spracovania osobných údajov Objednávateľa, ako aj jeho Dieťaťa, je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so všeobecnými podmienkami účasti na športových aktivitách.
2. Objednávateľ výslovne súhlasí s fotografovaním a natáčaním Dieťaťa pri športových aktivitách a následným využitím fotografií a videí na propagáciu športových aktivít organizovaných Poskytovateľom, rovnako tak súhlasí so zverejnením fotografií na internetovej stránke www.imperiafitness.sk a na facebookovom a instagramovom profile Poskytovateľa. V prípade nesúhlasu informuje Objednávateľ písomnou formou (e-mailom, poznámkou pri vyplňovaní prihlášky), že nesúhlasí s čl. IX bodom 2 Všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách organizovaných Imperia Fitness s.r.o., pričom žiadosť bude automaticky akceptovaná. Nesúhlas s bodom 2 tohto článku neovplyvňuje platnosť súhlasu s ostatnými bodmi týchto podmienok.
3. Objednávateľ súhlasí, aby Poskytovateľ aj po ukončení vybranej športovej aktivity ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje Objednávateľa, ako aj Dieťaťa, a to pre prípad ďalšieho prihlásenia a aby mohol byť Objednávateľ Poskytovateľom informovaný o pripravovaných športových aktivitách organizovaných Imperia Fitness s.r.o.. Objednávateľ je oprávnený konať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov